Primăria Forotic județul Caraș Severin

Hotărâri de consiliu (2019)

04/10/2019 Hotarare privind aprobarea unei taxe anuale pentru administrarea fondului si modificarea regulamentului OCOLULUI SILVIC BANATUL MONTAN REGIE AUTONOMA

04/10/2019 Hotarare privind aprobarea contractului de prestari servicii in vederea dezlipirii unei suprafete 27.025 mp inscris in CF 262 Forotic

04/10/2019 Hotarare privind aprobarea caietului de sarcini si regulamentul de inchiriere cu privire la inchirierea prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului public al comunei Forotic

04/10/2019 Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Forotic

04/10/2019 Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta

29/08/2019 Hotarare privind aprobarea caietului de sarcini si regulamentul de vanzare cu privire la vanzarea prin licitatie publica

29/08/2019 Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Forotic

29/08/2019 Hotarare privind insusirea raportului de evaluare intocmit de catre SC ANDCONSULT SRL invederea vanzarii suprafetei de 23.000 mp teren situat in sat Forotic, com. Forotic

29/08/2019 Hotarare privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru participarea consilierilor locali la sedintele Consiliului local Forotic si ale comisiilor de specialitate ale acestuia

29/08/2019 Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si serviciile subordonate Consiliului local al comunei Forotic

29/08/2019 Hotarare privind transformarea postului de referent, grad profesional I A, consilier personal al primarului, in inspector, grad profesional I A

29/08/2019 Hotarare privind revocarea HCL. nr 45/ 2019 privind scoaterea la licitatie publica, in conditiile legii, a unui imobil teren in suprafata de 23000 mp teren neproductiv, situat in sat Forotic, com. Forotic, jud. Caras-Severin domeniu public al comunei For

25/07/2019 Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Forotic

27/06/2019 Hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare intre Primaria comunei Forotic si Parohia Greco Catolica Surducu-Mare

27/06/2019 Hotarare privind aprobarea achizitionarii unui tractor cu tocatoare

27/06/2019 Hotarare privind scoaterea la licitatie publica, in conditiile legii, a unui imobil teren in suprafata de 2.3000 mp teren neproductiv, situat in sat Forotic, com. Forotic, jud. Caras-Severin domeniu public al Comunei Forotic

27/06/2019 Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta

24/05/2019 Hotarare privind aprobarea Contractului de comodat incheiat intre Primaria Comunei Forotic si Inspectoratul de Politie al judetului Caras-Severin pentru Postul de Politie Forotic

24/05/2019 Hotarare privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar la 31.12.2018

24/05/2019 Hotarare privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Valea Carasului -Valea Almajului-Clisura Dunarii''

25/04/2019 Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Forotic

25/04/2019 Hotarare privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Forotic in consiliul de administratie al Regiei Autonome ,,OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN REGIE AUTONOMA''

25/04/2019 Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2020.

25/04/2019 Hotarare privind aprobarea masei lemnoase din padurea proprietate a Comunei Forotic, pentru anul de productie 2019 pentru amenjamentul silvic al fondului forestier al comunei Forotic

25/04/2019 Hotarare privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a comunei Forotic

25/04/2019 Hotarare cu privire la aprobare cuantum taxa de colectare, transport si depozitare deseuri menajere incepand cu 01.01.2019

25/04/2019 Hotarare privind aprobarea caietului de sarcini pentru atribuirea contractului privind activitatea de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institu

25/04/2019 Hotarare privind scoaterea la concurs a functiei publice de executie vacant de inspector grad profesional debutant, din cadrul compartimentului Resurse Umane, Stare Civila si Relatii cu Publicul

25/04/2019 Hotarare privind modificarea art.4 din HCL nr.21/15.02.2019, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea pasunatului, precum si exploatarea pasunilor aflate in proprietate privata a comunei Forotic.

25/04/2019 Hotarare privind mutarea sediului primariei comunei Forotic de pe str. Principala nr.1, pe strada Primariei nr.21, nr. vechi 253 a, cladire ce a avut ca destinatie initiala ,, Azil de batrani-Centru de zi''

12/04/2019 Hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Forotic pentru anul 2019

29/03/2019 Hotarare privind aprobarea completarii Amenajamentului Pastoral pentru pajistile UAT Foroti si finantarea lucrarii reprezentand ,,Servicii de consultanta pratologica si topografica pentru completarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile UAT Forotic,

29/03/2019 Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.22/2016, privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Forotic

29/03/2019 Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.22/2016 privins constituirea Consiliului Local

29/03/2019 Hotarare privind validarea mandatului domnului consilier Gavadina Petru membru al Partidului Miscarea Populara

29/03/2019 Hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Gavagina Petru Ion Doru din partea partidului Miscarea Populara si declararea ca vacant a unui loc de consilier local in Consiliul local

29/03/2019 Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta

27/02/2019 Hotarare privind aprobarea inceperea P.U.Z-ului si aprobarea privind schimbul si scoaterea din circuitul agricol a unei suprafete de teren

27/02/2019 Hotarare privind utilizarea excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2018, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2019

15/02/2019 Hotarare privind aprobarea regulamentului privind organizarea pasunatului, precum si exploatarea pasunilor aflate in proprietate privata a comunei Forotic

15/02/2019 Hotarare privind aprobarea inchirierii prin incredintare directa a pasunilor proprietate privata a comunei Forotic, judetul Caras-Severin

15/02/2019 Hotarare privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al comunei Forotic

30/01/2019 Hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru anul 2018 si stabilirea masurilor pentru eficentizarea acestei activitati

30/01/2019 Hotarare privind aprobarea raportului anual privind transparenta decizionala

30/01/2019 Hotarare privind executarii lucrarilor de reparatii la imobilul cu nr. 253/a proprietate a comunei si modificarea instalatiei termice

30/01/2019 Hotarare privind aprobarea contractului de comodat incheiat intre Primaria comunei Forotic si Ocolul Silvic Banatul Montan R.A.

30/01/2019 Hotarare privind probarea contractului de prestari servicii informatice si consultanta

30/01/2019 Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Forotic

30/01/2019 Hotarare privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Forotic pentru anul 2019

30/01/2019 Hotarare privind aprobarea organigramei si statul de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si Serviciile subordonate Consiliului Local al comunei Foroti

30/01/2019 Hotarare privind transformarea a doua functii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Forotic, cu incadrarea in numarul maxim de posturi

30/01/2019 Hotarare privind acordarea in anul 2019 de ajutoare de urgenta famililor sau persoanelor singure aflate in situatii de necesitate conform LG.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare.

30/01/2019 Hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019

30/01/2019 Hotarare privind aprobarea strategiei anuale de achizitie publica pentru anul 2019 a comunei Forotic

30/01/2019 Hotarare privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat preuniversitar acreditate pentru anul scolar 2019-2020 in comuna Forotic

09/01/2019 Hotarare privind reabilitare Scoala primara Surducu Mare

09/01/2019 Hotarare privind aprobarea actului aditional nr.2 la contractul nr.283/31.10.2017

09/01/2019 Hotarare privind aprobarea Contractului de prestari servicii informatice incheiat intre primaria comunei Forotic si SC Sobis Solutions SRL

09/01/2019 Hotarare privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare la 31.12.2018 din excedentul bugetului local

09/01/2019 Hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta